Práca s klientom traumatizovaným v detstve

začíname v septembri 2024

Trauma je choroba duše, ktorú na prvý pohľad nevidno. Dôsledky však zasahujú do všetkých oblastí života a zhoršujú jeho kvalitu. Zasahujú do sebaobrazu, sebahodnoty, do samoregulácie, do procesov učenia, do stanovovania si a dokončovania cieľov, do osobných aj pracovných vzťahov a taktiež je dokázaná súvislosť s resilienciou a so zdravotným stavom jedinca. 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Vzdelávanie je určené pre odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí chce získať zručnosti a spôsobilosti v rámci porozumenia dôvodom a spúšťačom náročného správania klienta, zorientuje sa v diagnostike a v špecifikách fungovania mozgu človeka s traumou. Ďalej sa naučí aj v rámci sebaskúsenostnej práce vytvoriť bezpečné prostredie a naučí sa regulačné techniky na všetkých troch úrovniach (kognitívna, emocionálna a inštinktívna úroveň).

OBSAH KURZU PRÁCA S TRAUMATIZOVANÝM KLIENTOM

Kurz sa skladá celkovo zo 40 hodín (1 študentská hodina má 45 min.), ktoré sú rozdelené do 4 okruhov/dní.

Podrobný obsah okruhov:


1. Trauma - krátky úvod do pojmu

Definícia traumy, delenie traumy, druhy traumy. Špecifiká traumatizácie
v detstve a komplexnej vývinovej traumy. Príčiny, prejavy a dôsledky traumatizácie
z pohľadu neurovedy.

Termín: 10.3.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00
              17.3.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00


2. Diagnostika traumy.
Dostupné metódy diagnostiky porúch súvisiacich s traumatizáciou v detstve. Zrelé a nezrelé obranné a odpájacie mechanizmy. Identifikácia spúšťačov, komorbidít a ich vplyv na priebeh a kvalitu intervencie.      

Termín: 24.3.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00                                                                

             3.4.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00


3. Intervenčné stratégie pri traumatizovaných klientoch

Zamerané na deeskaláciu a stabilizáciu klienta, prepracovanie traumatických zážitkov a techniky zamerané na emočnú reguláciu. Schopnosť aplikovať inovatívne prístupy pri práci s traumatizovaným klientom (naratívne spracovanie traumy, projektívne techniky,
práca s telom, imaginácie, rozhovor).   

Termín: 10.4.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00
              17.4.2025 (pondelok) od 15:00 - 19:00


4.  Sebaskúsenosť a sebareflexia
Aplikácia teoretických konceptov pri analýze prípadovových štúdií a sebaskúsenostná a sebareflexívna skupinová práca.

Termín: 24.4.2025 (pondelok) od 13:00 - 19:00


CENA KURZU

Balíček 4 okruhov/40 hodín (1 študentská hodina má 45 min) + tlačená príručka
Cena - 320 EUR

Možnosť splátkového kalendára nasledovne (pri splátkach ceny sú navýšené o manipulačné poplatky, takže cena je vyššia ako platba v celku!)
1. možnosť - 2x 175 eur
2.možnosť - 4x 95 eur
(splátky je potrebné uhradiť v mesiacoch december/január/február/marec)

Doplnkové platby: 25 eur - Úvodné informačné stretnutie (voliteľné)

LOKALITA WORKSHOPU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Kurz sa bude konať v Bratislave na Karpatskej ulici

ŠTRUKTÚRA KURZU a ZÁVEREČNÉ OSVEDČENIE

Skupina je uzavretá a počet miest limitovaný - max. 18 ľudí

Účastník, ktorý splní podmienky, a to absolvovanie aspoň 80 % vzdelávania, získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi.

LEKTORKA KURZU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Mgr. PhDr. Zuzana Belánová, MSc.

  • Certifikovaná kariérna poradkyňa, supervízorka, lektorka.

  • Frekventantka v psychoterapeutickom výcviku v KIP (katatomno - imaginatívnej psychoterapii) a vzdelávania v arteterapii.

  • Absolventka zážitkových výcvikov: "Práca s rodinou, individuálna práca a vzťahová väzba", "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu," "Terapia hrou a filiálna terapia" (práca pod supervíziou), vzdelávanie v "Sandplayingu".

  • Venuje sa najmä nežiadúcim prejavom správania v dôsledku traumatizácie v detstve.