Diagnostika vzťahovej väzby

začíname v septembri 2024

Porozumenie nám dáva možnosť byť láskavý. Porozumenie špecifikáciám jednotlivých typov (ako adaptačných mechanizmov) a porúch vzťahovej väzby dá odborníkovi možnosť lepšie porozumieť príčinám, prejavom aj dôsledkom správania klienta. Absolvent získa zručnosti a spôsobilosti v rámci diagnostiky vzťahovej väzby. Bude sa orientovať v jednotlivých attachmentových diagnostických metódach, technikách a
nástrojoch. Získa vedomosti o neurobiológii vzťahovej väzby a bude ich vedieť aplikovať v praxi. Zároveň si v rámci vzdelávania prejde vlastnou sebaskúsenosťou.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Vzdelávanie je určené pre odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí chce získať zručnosti a spôsobilosti v rámci diagnostiky vzťahovej väzby. Bude sa orientovať v jednotlivých attachmentových diagnostických metódach, technikách a nástrojoch. Získa vedomosti o neurobiológii vzťahovej väzby a bude ich vedieť aplikovať v praxi. Zároveň si v rámci vzdelávania prejde vlastnou sebaskúsenosťou.

OBSAH KURZU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Kurz sa skladá celkovo z 38 hodín (1 študentská hodina má 45 min.), ktoré sú rozdelené do 4 okruhov/dní.

Podrobný obsah okruhov:


1. Krátky úvod do teórie vzťahovej väzby 

V prvý deň stretnutia si prejdeme základnú terminoógiu a koncepty, ktoré
formovali tento špecifický prístup. Kto ovplyvnil a ako sa podielal na jeho
zarámcovaní ako teórie. Povenujeme sa etiológii dieťaťa a neurobiológii vzťahovej
väzby, komponentom pripútacieho správania v rámci vývinu vzťahovej väzby, aké sú
vnútorné a vonkajšie podmienky regulácie správania dieťaťa, ktoré vplývajú na vznik
typu VV. Zadefinujeme si, čo je vzťahová väzba a čo vzťahová väzba nie je.

Termín: 8.9.2024 (nedeľa) od 9:00 - 17:00 hod.


2. Typy vzťahovej väzby a poruchy vzťahovej väzby 
Druhý deň bude venovaný typom a poruchám vzťahovej väzby. Aký je medzi
nimi rozdiel, aké sú prejavy jednotlivých typov VV v detstve a v dospelosti. Povieme si
o determinantoch vývinu jednotlivých typov vzťahovej väzby, čo je to trauma
(psychochotrauma) a ako súvisí so vzťahovou väzbou a vývinom dieťaťa. Čo sú to
vnútorné pracovné modely a ako súvisia s dynamikou vzťahou a reprezentáciou
vzťahovej väzby v dospelosti.     

Termín: 6.10.2024 (nedeľa) od 9:00 - 17:00 hod.


3. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí a adolescentov.

Možnosti diagnostiky VV u detí a adolescentov: The Strange situation, The Child
Attachment Interview, (CAI) H-T-P test, Test srdca, obrazy v piesku.      

Termín: 1.12.2024 (nedeľa) od 9:00 - 15:00 hod.
4.  Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u dospelých
Možnosti diagnostiky VV u dospelých: Adult Attachment Interview, Attachment
(AAI), E.M.B.U., Current relationship (CRI), Dotazník traumy v detstve, projektívne
techniky.

Termín: 9.12.2024 (pondelok) od 13:30 - 19:30 hod.

CENA KURZU

Balíček 4 okruhov/38 hodín (1 študentská hodina má 45 min) + tlačená príručka
Cena - 320 eur

Možnosť splátkového kalendára nasledovne (pri splátkach ceny sú navýšené o manipulačné poplatky, takže cena je vyššia ako platba v celku!)
1. možnosť - 2x 175 eur
2.možnosť  - 4x 95 eur
(splátky je potrebné uhradiť v mesiacoch jôl/august/september/október)
Doplnkové platby: 25 eur - Úvodné informačné stretnutie (voliteľné)

LOKALITA WORKSHOPU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Kurz sa bude konať v Bratislave na Karpatskej ulici

ŠTRUKTÚRA KURZU a ZÁVEREČNÉ OSVEDČENIE

Skupina je uzavretá a počet miest limitovaný - max. 17 ľudí

Účastník, ktorý splní podmienky, a to absolvovanie aspoň 80 % vzdelávania, získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi.

LEKTORKA KURZU VZŤAHOVEJ VÄZBY

Mgr. PhDr. Zuzana Belánová, MSc.

  • Certifikovaná kariérna poradkyňa, supervízorka, lektorka.

  • Frekventantka v psychoterapeutickom výcviku v KIP (katatomno - imaginatívnej psychoterapii) a vzdelávania v arteterapii.

  • Absolventka zážitkových výcvikov: "Práca s rodinou, individuálna práca a vzťahová väzba", "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu," "Terapia hrou a filiálna terapia" (práca pod supervíziou), vzdelávanie v "Sandplayingu".

  • Venuje sa najmä nežiadúcim prejavom správania v dôsledku traumatizácie v detstve.