Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Som liečebná pedagogička, psychologička, muzikoterapeutka, dula
duše.

O mne

Som liečebná pedagogička, psychologička, muzikoterapeutka, dula duše. Dlhodobo sa systematicky venujem štúdiu muzikoterapie – v praxi prepájam prístup vývinovo orientovanej muzikoterapie s
arteterapiou a prácou s telom. Mám blízko k intuitívnej hudobnej tvorbe a práci s hlasom. Som
frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie
Satirovej, špecializačného štúdia poradenskej psychológie, garantovaným členom Českej
muzikoterapeutickej asociácie a predsedníčkou Asociácie muzikoterapeutov Slovenska, kde sa s tímom
kolegov snažíme o postupné budovanie profesie muzikoterapeuta v našich podmienkach. Pracujem ako
psychologička a muzikoterapeutka na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave s
deťmi a ich rodinami a ako muzikoterapeutka s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Lektorujem vzdelávacie
workshopy a kurzy. V rámci ANIMAMUNDI som lektorkou odborného muzikoterapeutického
vzdelávania a tiež sprevádzam relaxácie cez hudobný prežitok. Ponúkam podporné sprevádzanie
zamerané na sebarozvoj a vnútorný rast. V tomto procese podporujem rozvíjanie tvorivých hodnôt
každého človeka, ktoré môžu byť inšpiráciou na ceste k celistvosti.
V osobnom živote sa rada hrám a tvorím. Vedome rozvíjam svoju vďačnosť, hravosť a schopnosť žasnúť.

Odborné kurzy a vzdelávanie

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej -START-T IV. – Inštitút Virginie Satirovej – od 2021
Špecializačné štúdium Poradenská psychológia – SZU Bratislava – od 2021
Magisterské štúdium, odbor Muzikoterapia ÚSS Univerzita Palackého Olomouc – ukončené 2021
Magisterské štúdium, odbor Liečebná pedagogika, Pdf Univerzita Komenského Bratislava ukončené 2014
Magisterské štúdium – odbor Psychológia – FSS Masarykova Univerzita Brno – ukončené 2010
Muzikoterapia 300h. kurz, garantovaný CZMTA, PhDr. Markéta Gerlichová PhD. ukončené 2017
Vývinovo orientovaná muzikoterapia 200 h. kurz – garantovaný CZMTA – ukončené 2015
Arteterapia a artefiletika – garantovaný ČAA, Bc. Miroslav Huptych, Praha – ukončené 2013
Sprevádzanie detí a rodín v smútení, 66 h. kurz PLAMIENOK n.o., 
Dula duše 22h. kurz – sprevádzanie umierajúcich – 2022

Mám otázku na Lindu