Podpora detí s ADHD/ADD pohľadom senzorických stratégií

- inovačné vzdelávanie

začíname v septembri 2024

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Vzdelávanie je určené pre odborníkov a odborníčky, ktoré pri svojej práci sprevádzajú rodiny detí s poruchami pozornosti, ale aj pre rodičov. Odborníci a odborníčky sa dozvedia o senzorických stratégiách, ktoré môžu aplikovať pri práci s deťmi v škole alebo počas poradenskej práci. Rodičia budú môcť porozumieť senzorickým pozadiam poruchy pozornosti a začať na ne reagovať pri výchove a učení sa doma.

OBSAH KURZU ADHD/ADD -senzorické stratégie pomoci

Kurz sa skladá celkovo z 80 hodín (1 študentská hodina má 45 min), ktoré sú rozdelené do 4 modulov, aby spolu pokryli problematiku učenia, správania a emocionality detí s ADHD/ADD. Moduly sú voliteľné, takže môžete si vybrať, ktorý z nich absolvujete. Prvý modul je však povinný, pre pochopenie základných teoretických východísk, na ktoré budeme nadväzovať v ďalších moduloch.

Podrobný opis modulov:


MODUL 1

Porucha pozornosti pohľadom senzorických potrieb

Na začiatok si predstavíme senzorickú integráciu ako schopnosť centrálnej nervovej sústavy integrovať tzv. telesné zmysly. Vysvetlíme si jednotlivé časti procesu senzorickej integrácie, ktoré nám pomôžu predstaviť si základné kategórie porúch senzorickej integrácie. Budeme sa pozerať ako sa tieto poruchy prejavujú pri bežných činnostiach i pri učení sa. V praktických cvičeniach sa budeme snažiť hľadať za rôznorodými prejavmi správania nenaplnené senzorické potreby, hľadať spôsoby, ako ich naplniť.

(20 hodinový modul)

Dátum: 27.9.2024 (16:00 - 19:00); 28.9. (9:00 - 17:00) a 29.9.2024 (9:00- 13:00)             


MODUL 2

Senzorické stratégie na podporu pozornosti a učenia sa

Zameriame sa ako môže metóda senzorickej integrácie pomáhať deťom pri učení. Pozrieme sa hlbšie ako tzv. telesné zmysly ovplyvňujú učenie, pozornosť a grafomotoriku. Predstavíme si ako si pri učení pomôcť senzorickými stratégiami a pomôckami. Nevynecháme ani špecifiká motivácie a oceňovania detí s poruchami pozornosti.

(20 hodinový modul)

Dátum:  7.10.2024 (9:00 - 17:00); 21.10.2024 (9:00 - 16:00)/možnosť víkendového termínu 


MODUL 3

Senzorické stratégie na podporu každodenných situáciách

Porucha pozornosti sa neprejavuje len v škole a pri učení. Dieťa s ňou žije po celý deň, prichádza s ňou na krúžky i domov. V tomto module sa zameriame na senzorické stratégie, ktoré pomáhajú zvládať všeobecne známe ťažkosti, s ktorými sa deti s poruchou pozornosti potykajú. Pozrieme sa na témy ako sú ťažkosti so spánkom, okusovanie vecí, podpora samostatnosti či  ťažkosti s jedením. V praktických častiach si budeme vytvárať pomôcky, zamýšľať sa nad tvorbou senzorických kútikov nad tým ako vytvárať senzoricky rešpektujúce prostredie doma či v triede.

(20 hodinový modul)

Dátum: 4.11.2024 (9:00 - 17:00); 18.11.2024 (9:00 - 16:00)/možnosť víkendového termínu


MODUL 4 - 

Emócie a porucha pozornosti

Predstavíme si základné zručnosti, ako oslovovať emócie detí. Budeme prihliadať na špecifiká detí s ADHD/ADD pri prežívaní emócií. Najväčší priestor dostane emócia hnevu, pretože aj z praxe vnímam, že je najviac zaťažujúca. Venovať sa budeme aj podpore sebavedomia a sebavnímania, pretože deti s ADHD/ADD čelia nadmernej kritike. Budeme sa opierať o senzorické stratégie a o telesné prežívanie emócií. V praktických častiach budeme na sebe skúšať aktivity, ktoré môžete s deťmi robiť doma či v práci.

(20 hodinový modul)

Dátum: 2.12.2024 (9:00 - 17:00); 16.12.2024 (9:00 - 16:00)/možnosť víkendového termínu


CENA KURZU

Balíček 4 modulov/ 80 hodín (1 študentská hodina má 45 min) každý študent navyše dostane PDF material, na každom module k danej téme, na konci bude mať svoju príručku.
Cena za jeden modul - 190 eur 
Zvýhodnená cena za všetky moduly - 690 eur
Možnosť splátkového kalendára pri platbe za všetky moduly nasledovne (pri splátkach ceny sú navýšené o manipulačné poplatky, takže cena je vyššia ako platba v celku)
1. možnosť 3x 250 eur
2.možnosť 5x 150
+ INDIVIDUÁLNA DOHODA! Radi vyjdeme každému v ústrety, ohľadom možností splátok sa nám neváhajte ozvať.

ŠTRUKTÚRA KURZU a ZÁVEREČNÉ OSVEDČENIE

Ak si nieste istý, či je dané vzdelávanie to, čo chcete,dohodnite si prosím "ÚVODNÚ INFORMAČNÚ DISKUSIU" zaslaním e-mailu na adresu info@animamundi.sk

Skupina je uzavretá a počet miest limitovaný - max. 16 ľudí

Účastník, ktorý splní podmienky, a to absolvovanie aspoň 80 % vzdelávania, získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi a potvrdené ako inovačné vzdelávanie min. školstva SR, s počtom hodín, ktoré úspešne absolvoval.

Kurz sa bude konať v Bratislave na Karpatskej ulici

POTVRDENIE o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Zákon o INOVAČNOM VZDELÁVANÍ 

LEKTORKA KURZU SENZORICKEJ INTEGRÁCIE

Mgr. Soňa Pekarovičová
Mgr. Soňa Pekarovičová,
·       Špeciálna pedagogička, poradkyňa a lektorka pôsobiaca v súkromnej praxi pod menom CentrumDys
·       Vo svojej práci využívam kombináciu rôznych metód ako poradenstvo s prvkami  terapie hrou, senzorická integrácia, bilaterálna integrácia či artefiletika
·       Som lektorkou kurzov pre rodičov vo Filiálnej terapii a vo výcviku v oblasti "Terapeutické rodičovstvo".
Posledných 9 rokov sa venujem najmä poradenstvu. Snažím sa pomenovávať emočné a senzorické potreby detí a učím rodičov, ako tieto potreby napĺňať. Mojim cieľom je  posilňovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi, ktoré môžu byť rôznymi okolnosťami a životnými situáciami narušené. Zvlášť obľubujem prácu s rodinami detí s ADHD/ADD.