vzdelávacia skupinka pre deti

artefiletika

Artefiletické ponímanie vzdelávania je nedirektívna stratégia, pri ktorej deti sami participujú a do určitej miery rozhodujú o tom, akou formou budú pracovať (napríklad podieľajú sa na výbere tém alebo výtvarného média). Učia sa hľadať konštruktívne riešenia problému, zvládať záťažové situácie, sú vedené k uvedomovaniu si vlastných hraníc, možností a perspektív. Získavajú mnoho skúseností formou zážitku. Práve prostredníctvom týchto skúseností majú možnosť lepšie sa orientovať v sieti sociálnych vzťahov, prehlbujú sa ich sebareflexívne mechanizmy, ktoré sú základom pre sebareguláciu i vývin zdravého sebaobrazu.
Homzová, J., 2015. Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov. Bratislava: Metodicko pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-565-0955-5.
Slavík J., Od výrazu k dialogu ve výchově, Artefiletika, 1997, Karolinum, ISBN 80-7184-437-3.