Senzomotorika a jej význam v ranom štádiu vývinu dieťaťa

Psychológ Jean Piaget zdôrazňoval význam a vývoj poznávania dieťaťa. Podľa neho, poznať nejaký predmet znamená používať ho, manipulovať s ním, a teda vykonávať s ním telesné a mentálne (v mysli) činnosti. Ako prvé štádium smerujúe ku kognitívnej (poznávacej) zrelosti nazval senzomotorické štádium, ktoré trvá od narodenia do cca dvoch rokov veku dieťaťa. Kojenci a batoľatá totiž skúmajú svet cez zmysly (senzory) a pohybovú (motorickú) činnosť. Senzomotorika je teda spojenie motoriky a vnímania prostredníctvom zmyslov. Senzomotorické aktivity teda umožňujú dieťaťu skúmať svoje vlastné telo a bezprostredné okolie. Deti predmety uchopujú, cmúľajú, búchajú a mávajú nimi. Takto poznávajú jednotlivé veci a získavajú skúsenosti so zaobchádzaním s nimi. Motorika, vnímanie, predstavy i myslenie sú navzájom úzko späté.

Tvorivá činnosť v detskom veku podporuje sebaexpresiu dieťaťa, rozvíja jeho hrubú a jemnú motoriku, zmyslové vnímanie, podporuje myslenie a fantáziu. Detská kresba sa vyvíja v danom postupe, a jej rozvoj závisí na možnostiach dieťaťa tvoriť a manipulovať s predmetmi: kresliť, maľovať, pracovať s hmotou a rôznorodými materiálmi.

Aby bola táto cesta poznávania pre dieťa naozaj bezpečná, je dôležité dodržiavať určité zásady. V našich kurzoch Ako (ne)naučiť dieťa maľovať preto pracujeme s jedlými farbami a modelovacími hmotami (jedlými no nie primárne určenými na jedenie), skúmame rôznorodé materiály (primeraných veľkostí a pod stálym dohľadom dospelej osoby) všetkými zmyslami a vďaka tomu vytvárame jedinečné diela. Cieľom však nie sú tieto artefakty, ale proces tvorenia, ktorým spoločne prechádzame. V rámci neho podporujeme tiež vzťah rodiča a dieťaťa cez tvorivú činnosť.

Teší nás, ak je absolvovanie našich kurzov odrazovým mostíkom pre spoločné tvorenie rodiča a dieťaťa v domácom prostredí.