Muzikoterapia - inovačné, odborné vzdelávanie

Vzdelávanie muzikoterapie Akreditované ministerstvom školstva SR

garantované Českou muzikoterapeutickou asociáciou (CZMTA)

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ


Vzdelávanie je určené pre študentov a odborníkov z oblasti tzv. pomáhajúcich profesií. Cieľom je poskytnúť informácie o využití hudby a jej prvkov v terapeutickom procese. Toto obsahuje základnú teóriu tvorby muzikoterapeutického procesu, predstavenie základných metód a techník, ako aj aplikáciu muzikoterapeutického prístupu pri práci s cieľovými skupinami rôzneho veku. Súčasťou je tiež predstavenie iných prístupov z oblasti tzv. umeleckých terapií – teoretickou, no predovšetkým zážitkovou formou. Vzdelávanie zároveň poskytuje priestor pre objavovanie významu hudby (a jej prvkov) v jednotlivých rolách vlastného života účastníkov a oboznámi ich s možnosťami jej využívania v starostlivosti o seba samých i o druhých.

OBSAH KURZU MUZIKOTERAPIE

Kurz sa skladá z 8 modulov t.j. 100 hodín celkovo. (školská hodina - 45 minút)

MODUL 1 - Úvod do muzikoterapie
Oboznámime sa s históriou muzikoterapie, vymedzením tohto pojmu, ukotvením v systéme vied ako aj s rozdielmi medzi muzikoterapiou, muzikofiletikou a hudobnou výchovou. Predstavíme si základné smery v muzikoterapii a vyskúšame prácu s rytmom.

MODUL 2 - Muzikoterapeutický proces
Zoznámime sa s priebehom tvorby muzikoterapeutického procesu. Povieme si o dôležitosti hudobnej histórie klienta, či o tzv. hudobných lekárničkách. Prestavíme si IMTAC (International Music Therapy Assessment Consortium) - katalóg hodnotiacich nástrojov a zároveň načrieme do vlastnej hudobnej histórie.

MODUL 3 – Metódy, techniky a ciele muzikoterapie
Na tomto stretnutí si teoreticky i zážitkovo predstavíme rôzne metódy a techniky muzikoterapie.
Vyskúšame si praktický nácvik týchto metód vo dvojiciach a menších skupinách. Predstavíme si tiež spôsob stanovenia terapeutických cieľov.

MODUL 4 – Muzikoterapia v rámci umeleckých terapií
Nazrieme na eklektický prístup, ktorý prepája rôzne formy umeleckých terapií (muzikoterapia, pohybovo-tanečná terapia, biblioterapia, arteterapia, dramatoterapia,...). Povieme si základy iných prístupov z oblasti kreatívnych terapií a tiež si ich vyskúšame prakticky.
MODUL 5 - Sebaskúsenostný modul
Cez sebaskúsenosť si predstavíme relaxačné a aktivizačné techniky muzikoterapie a povieme si o ich (kontra)indikácii u rôznych cieľových skupín. Na tomto stretnutí bude tiež priestor pre intervíznu skupinu konkrétnych príbehov z praxe.

MODUL 6 – Muzikoterapia s deťmi
Otvoríme vybrané kapitoly psychológie hudby a hudobného vývinu dieťaťa. Predstavíme si jednotlivé vývinové obdobia detského veku a adolescencie a pozrieme sa na miesto muzikoterapie v ňom.

MODUL 7 – Muzikoterapia s dospelými a seniormi
Predstavíme si jednotlivé aspekty dospelého a seniorského veku a pozrieme sa na využitie muzikoterapie v tomto období života človeka.

MODUL 8 – Záverečné kolokvium
Ukončovanie v terapii je dôležitá fáza terapeutického procesu. Na našom poslednom stretnutí sa budeme venovať tejto téme a zároveň ukončíme naše stretávanie sa. Bude to tiež stretnutie, kde môžeme ukázať svoje schopnosti vedenia skupiny a prezentovať svoju prácu vo forme kazuistiky.

CENA WORKSHOPU

Balíček 8 modulov (100 hodín) - 1020 eur (materiál v cene) + PDF materiál 
Možnosť individuálneho splátkového kalendára nasledovne:
2 splátky -  530 eur4 splátky - 270 eur
7 splátok - 170 eur + INDIVIDUÁLNA DOHODA!
Radi vyjdeme každému v ústrety, ohľadom možností splátok sa nám neváhajte ozvať.

Účastník, ktorý splní podmienky, získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi s počtom hodín, ktoré úspešne absolvoval, rovnako s podpisom od českej asociácie a ministerstva školstva, ako inovačné vzdelávanie. Po absolvovaní vzdelávania sa so študentov nestávajú muzikoterapeuti/ky, ale môžu v rámci svojej profesie využívať prvky muzikoterapie.

MIESTO KURZU

Výcvikový program bude prebiehať v Bratislave - Karpatská 9 (4.poschodie)

LEKTORKA KURZU MUZIKOTERAPIE:

Mgr. et Mgr. Linda Horváthová

Linda je vyštudovaná liečebná pedagogička, psychologička a muzikoterapeutka, s ďalším dlhodobým vzdelaním v oblasti arteterapie a sprevádzania zomierajúcich ako dula duše. V praxi prepája prístup vývinovo orientovanej muzikoterapie s arteterapiou a prácou s telom. Má blízko k intuitívnej hudobnej tvorbe a práci s hlasom.

Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej, špecializačného štúdia poradenskej psychológie, garantovaným členom Českej muzikoterapeutickej asociácie a predsedníčkou Asociácie muzikoterapeutov Slovenska, kde sa s tímom kolegov snažia o postupné budovanie profesie muzikoterapeuta v našich podmienkach. Pracuje ako psychologička a muzikoterapeutka na Klinike detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave s deťmi a ich rodinami a ako muzikoterapeutka s ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

Lektoruje vzdelávacie workshopy a kurzy. V rámci ANIMAMUNDI je lektorkou odborného muzikoterapeutického vzdelávania a tiež sprevádza relaxácie cez hudobný prežitok.

Linda ponúka podporné sprevádzanie zamerané na sebarozvoj a vnútorný rast. V tomto procese podporuje rozvíjanie tvorivých hodnôt každého človeka, ktoré môžu byť inšpiráciou na ceste k celistvosti.
V osobnom živote sa rada hrá a tvorí. Vedome rozvíja vďačnosť, hravosť a svoju schopnosť žasnúť.
Čo je Arteterapia a aký je jej prínos

Arteterapia je terapeutický prístup, ktorý využíva kreatívne procesy na podporu psychickej a emocionálnej pohody a ponúka bezpečné a podporujúce prostredie, kde jednotlivec môže objavovať svoje pocity, myšlienky a emócie.

Čítajte viac