Kurzy a workshopy Arteterapie
Vzdelávanie v ARTETERAPII - "malý výcvik"

Arteterapia predstavuje symbolické vyjadrenie vnútorného sveta, poznávanie a vnímanie seba a sveta prostredníctvom umeleckých zážitkov, ktoré vychádzajú z vlastného tvorivého prejavu. Obohacuje teda našu tvorivosť, utvára vzťahy a pomáha porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme. Nejde o "výtvarnú výchovu".Formá "máleho výcviku" slúži ľuďom, ktorým vyhovuje časová,finančná dotácia vzdelávania a zároveň chcú absolvovať vzdelávanie ako inovačné. Aj tento formát vzdelávanie je akreditovaný.

AKREDITOVANÉ KURZY ARTETERAPIE MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR

 A KURZY PATRIACE POD INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

začíname od SEPTEMBRA 2024

Pre koho je určený kurz arteterapie

Pre odborníkov, ale aj širokú laickú verejnosť. Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú rozširovať svoje poznatky a dozvedieť sa viac o tomto druhu umeleckej terapie. Kurz je ideálny pre terapeutov, soc. pracovníkov, pedagógov, vychovávateľov a pod. Taktiež je určený všetkým záujemcom, ktorí môžu arteterapiu uplatniť v praxi a pre tých, ktorí sa chcú o sebe dozvedieť niečo nové. Nie je podmienkou vedieť kresliť alebo mať výtvarné nadanie. 

Obsah kurzu arteterapie

Kurz sa skladá celkovo zo 150 hodín (1 vyučovacia hodina je 45 minút), ktoré sú rozdelené do 10 modulov navrhnutých tak, aby pokrývali všetky oblasti pôsobenia arteterapie. Kurz je ministerstvom školstva klasifikovaný ako INOVAČNÉ VZDELÁVANIE a aktuálne pracujeme aj na jeho akreditácii.

Obsah a časová dotácia vzdelávania:

- 138 hodín vzdelávania prezenčnou/online formou

- 8 hodín mentoring prípadovej konzultácie (1 sedenie - 50 minút)

- 2 hodiny sebaskúsenosti (zažiť si arteterapiu na sebe u terapeuta. možné absolvovať aj u lektorky)

- spracovanie záverečnej práce

 Podrobný obsah modulov:


MODUL 1 - Úvod do arteterapie (16 hodín)


Pôjdeme úplne od začiatku aby sme mohli stavať na dobrých základoch. Povieme si niečo o histórii, vymedzení pojmu arteterapia, rozdieloch mezi artefiletikou a výtvarnou výchovou. V tomto bloku bude veľa teórie, ale nezabudneme ju trošku odľahčiť aj tvorbou a praktickými ukážkami - aby sme teóriu preniesli aj do praxe. Spoločne zmapujeme a pochopíme o čo v arteterapii ide.
Termín: 13.9.2024 (15:00-19:00); 14.9.2024 (9:00-17:00)

MODUL 2 -  Sebaskúsenostný modul (16 hodín)

Budeme objavovať ako arteterapia pôsobí aj na nás samých. Keď chceme ľuďom prinášať nové modality, najlepšou cestou je vyskúšať ich najskôr na vlastnej koži. Tento modul bude najmä o osobných témach v našich životoch, budeme veľa maľovať, kresliť, tvoriť. Niektoré techniky budú nadväzovať aj na teóriu, ale budú hlavne o našom individuálnom prežívaní.

Termín: 18.10.2024 (15:00-19:00); 19.10.2024 (9:00-17:00)

MODUL 3 -  Diagnostika v arteterapii (12 hodín)

Budeme sa učiť ako spoznať kľúčové prvky, ktoré sa nachádzajú vo výtvarných dielach našich klientov. Naučíme sa všímať si súvislosti, detaily, prepájať to, čo sme sa už naučili a ísť viac do hĺbky. Budeme sa zaoberať psychológiou farieb. Priblížime si aj niektoré projektívne metódy ako napríklad test stromu, domu, postavy či rôzne metódy používané u detského klienta ako začarovaná rodina, superhrdinovia a pod. Ukážeme si aj niekoľko prác od reálnych klientov s rôznymi problémami. 

Termín: 15.11.2024 (16:00-19:00); 16.11.2024 (9:00-15:00)

MODUL 4 - Multimodálna arteterapia (8 hodín)

Budeme sa učiť ako spoznať kľúčové prvky, ktoré sa nachádzajú vo výtvarných dielach našich klientov. Naučíme sa všímať si súvislosti, detaily, prepájať to, čo sme sa už naučili a ísť viac do hĺbky. Budeme sa zaoberať psychológiou farieb. Priblížime si aj niektoré projektívne metódy ako napríklad test stromu, domu, postavy či rôzne metódy používané u detského klienta ako začarovaná rodina, superhrdinovia a pod. Ukážeme si aj niekoľko prác od reálnych klientov s rôznymi problémami. 

Termín: doplníme neskôr

MODUL 5 - Artefiletika s deťmi a dospelými (12 hodín)

Dozvieme sa kedy je vhodné artefiletiku využívať a ako môže byť nápomocná nie len dospelým ale aj deťom. Artefiltika nám pomáha hľadať konštruktívne riešenia problému, zvládať záťažové situácie, uvedomovať si vlastné hranice, možnosti a perspektívy. Povieme si kde možno artefiletiku aplikovať a ukážeme si rôzne techniky v rámci artefiletického pôsobenia. Na konci modulu vytvoríme aj reálny happening, kde si precvičíme ako vyzerá artefiletika v praxi.

MODUL 6 - Techniky arteterapie (36 hodín)


Na tomto module sa bude spájať teória s praxou. Pozrieme sa bližšie na široké spektrum techník, ktoré arteterapia a artefiletika môže využívať. Hoci tento modul nie je povinný, veľmi vám odporúčame absolvovať ho. Zameriame sa na 4 zaujímavé techniky. Konkrétne pôjde o koláž, imagináciu, prácu s hlinou a terapeutické karty. 

1. Koláž (8 hodín)

Povieme si čo to vlastne koláž je, ako sa vyrába, na čo nám môže ako technika poslúžiť a kedy je dobré ju v arteterapii ponúknúť. Naučíme sa vnímať koláž tak, aby nám prezradila čo najviac o jej tvorcovi/o danej téme. Nezostaneme iba pri teórii, spoločne si niekoľko väčších či menších koláží aj urobíme. Bude to objavná cesta.

2. Imaginácia (8 hodín)

V teoretickej časti si vysvetlíme ako imaginácia funguje, čo sa v samotnom procese deje a aké témy v nej možno rozvíjať. V zážitkovej časti, ktorá bude zastúpená vo väčšej miere, si skúsime rôzne témy na vlastnej koži, niektoré budeme aj výtvarne spracovávať a tak prepájať s arteterapiou. Budeme sa v priebehu kurzu venovať aj jednotlivým symbolom v rámci hlbinnej psychológie.                                  

3. Práca s hlinou (8 hodín)

V teoretickej časti si vysvetlíme ako možno v arteterapii pracovať s hlinou ako špecifickým materiálom na tvorbu a ako a kde sa dá využíť. Budeme mačkať, tvarovať, objavovať. Cez sebaskúsnosť sa naučíme niekoľko techník a odnesiete si aj svoje vlastné hlinenné obrazy a sochy.

4. Terapeutické karty (8 hodín)

Karty je možné využiť v individuálnej a tiež v skupinovej práci s klientami, pri deťoch i dospelých. Pomocou terapeutických kariet vieme porozumieť inému človeku, nasmerovať ho, ukázať mu cestu. Terapeutické karty môžeme využívať aj pri supervízii, teambuildingoch a pod. Prakticky sa zoznámime s niekoľkými osvedčenými typmi kariet a naučíme sa ako s nimi pracovať.

MODUL 7 - Arteterapia pri práci s deťmi (8 hodín)

Povieme si niečo o detskom svete, ktorý prostrednictvom arteterapie spoznávame. Deti prostredníctvom tvorby najlepšie komunikujú s okolitým svetom. Ukážeme si vhodné techniky a možnosti, ktoré nám arteterapia umožnuje. Dieťa skrz arteterapiu získava možnosť riadiť svoj svet, môže dovoliť svojej fantázii vytvoriť svet preň prijateľný a zároveň má možnosť tvoriť v bezpečnom prostredí papiera.

MODUL 8 - Praktické techniky v arteterapii I. (5,5 hodiny)

Cez sabaskúsenosť si predstavíme techniky arteterapie, ktoré budeme ďalej analyzovať a povieme si na základne špecifickej cieľovej skupiny klientov/pacientov, kedy je daná technika vhodná a kedy naopak nie. Tento modul je zameraný na praktické ukážky a rozšírenie toho, čo môžete v praxi používať. Celkovo ponúkame tri stretnutia, na ktorých budeme vždy obohacovať našu prácu o nové a nové techniky.

MODUL 9 - Praktické techniky v arteterapii II. (5,5 hodiny)                                                                     

MODUL 10 - Arteterapeutická mapa (24 hodín)

Na tomto module si predstavíme celú svoju tvorbu a na záver budeme hľadať a nachádzať, čo nám celý proces priniesol, odovzdal a kam sa vieme na našej ceste posunúť. Zaručujeme mnoho "vau" momentov. :)

MODUL EXTRA - Záverečné skúšky (1 hodina (60 min.) pre 1 študenta/študentku)

Záverečné skúšky budú pozostávať z časti teoretickej (cca 25 otázok) a praktickej, ktorá bude vo forme video nahrávky s vašim "klientom/klientkou" (mať k dispozícii klienta/tku, nie je podmienkou účasti).

Cenník kurzu

Balíček 10 modulov/145 hodín - 1290 eur (materiál v cene) + PDF materiál + 2x video s technikami 

Možnosť splátkového kalendára nasledovne:

1. možnosť - 2x 690 eur
2. možnosť
 - 4x 367,5 eur
3.možnosť  - 7x 227 eur 
+ INDIVIDUÁLNA DOHODA! Radi vyjdeme každému v ústrety, ohľadom možností splátok sa nám neváhajte ozvať. 

Doplnkové platby: 
25 eur - úvodné informačné stretnutie (voliteľné)
40 eur - záverečné skúšky

ŠTÚDIUM ARTETERAPIE V BRATISLAVE

Štruktúra kurzu a záverečné osvedčenie

Ak sa rozhodnete na kurz prihlásiť, dohodnite si prosím "ÚVODNÚ INFORMAČNÚ DISKUSIU" zaslaním e-mailu na adresu info@animamundi.sk. Predstavíme si celý vzdelávací program a zodpovieme potrebné otázky. 

Skupina je uzavretá a počet miest limitovaný - max. 16/17 ľudí. 

Záverečná skúška bude slúžiť na preverenie vašich schopností a vedomostí, ktoré ste nadobudli nie len počas kurzu ale aj prostredníctvom samoštúdia. Budete mať k dispozícii odporúčanú literatúru, materiály  a podpornú skupinu na facebooku. Rovnako budeme požadovať prácu aspoň s jedným klientom, ktorého budete sprevádzať procesom tvorby. Skúška bude vedená na partnerskej úrovni, nie ako žiak/učiteľ

Účastník, ktorý splní podmienky k úspešnej záverečnej skúške získa osvedčenie garantované OZ AnimaMundi s počtom hodín, ktoré úspešne absolvoval. Po vzdelávaní, sa z vás nestane arteterapeut, ale môžete popri svojom zamestaní pracovať s prvkami arteterapie a artefiletiky (viac o legislatíve na kurze).

POTVRDENIE o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Zákon o INOVAČNOM VZDELÁVANÍ 

LEKTORKA ŠKOLY ARTETERAPIE:

Mgr. Barbora Desatová
 (výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi)

  • facilitátorka v psychoterapeutickom výcviku v proces-orientovanej psychológii (POP) akreditovanej SIVP
  • frekventantka prebiehajúceho výcviku v v metóde "Sandtray"- terapeutická práca v piesku
  • diplomovaná liečebná pedagogička so zameraním na arteterapiu a muzikoterapiu
  • absolventka niekoľko ročných certifikovaných kurzov artefiletiky / arteterapie a muzikoterapie na Slovensku a v Čechách (Lipský, Huptych...)
  • absolventka, odbornej praxi na pedopsychiatrii - Kramáre, v krízových centrách a v detskom domove
  •  venuje sa najmä významu symbolov v arteterapii a integratívnemu využívaniu umeleckých terapií
  • zakladateľka a výkonná riaditeľka oz.AnimaMundi
  • Spätné väzby od absolventov a absolventiek na naše vzdelávanie v Arteterapii