Hejného predprimárne vzdelávanie 


Objavovanie matematiky prostredníctvom hry nie je obmedzené len na základné školy. Rozvíjať myslenie detí podľa princípov Hejného metódy je možné už v
predškolskom veku. Deti v MŠ a v 1. ročníku ZŠ sú vybavené prirodzeným talentom a tvorivosťou, pričom tieto vlastnosti sú dôležité pre neskorší rozvoj logického myslenia a matematických schopností. Benefity: radosť dieťaťa z práce, nárast sociálnych schopností, nárast intelektuálnych schopností a mnohé ďalšie.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Pre každé dieťa, ktoré chce už v predškolskom veku (3 - 6 rokov) objavovať a zoznamovať sa s matematickými princípmi hravou formou. Je potrebné dieťaťu v predškolskom veku umožniť čo najviac manipulovať, prekladať, prikladať, stavať, rozdeľovať, triediť, usporadúvať, merať, porovnávať, uberať, pridávať... všetko to je predsa matematika. Dáme mu tak pevné základy k ďalšiemu učeniu a objavovovaniu.

OBSAH KURZU

Vyučovanie matematiky Hejného metódou vyzbrojí dieťa schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne alebo v tíme. Hejného metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí nad riešením úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové.  Spoločne s našou odborníčkou na MŠ Hejného metódu sa budeme venovať hlavným princípom, ktoré sú jej základnými piliermi. Pracujeme v matematických prostrediach ako sú Stavitelia, Autobus, Podlahári, Rytmus a Krokovanie, Drievka a ďalšie.